1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: Nhằm đẩy mạnh phong trào văn hoá văn nghệ (VHVN) trong công ty, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác và làm phong phú thêm đời sống tinh thần cũng như nâng cao tinh thần tập thể, tính năng động sáng tạo; tạo không khí vui…